Tất cả hình ảnh, sơ đồ, văn bản và thông tin thêm được công bố ở đây cũng như bố cục của chúng được bảo vệ theo Luật Bản quyền. Riêng Xe Trung Quốc được quyền sử dụng các nội dung được bảo vệ này, nếu không có quy định khác. Kết xuất và / hoặc sao chép chỉ được chấp nhận khi có sự cho phép bằng văn bản của Xe Trung Quốc. Đặc biệt không được phép sao chép hình ảnh hoặc bản trình bày từ trang chủ này và sử dụng chúng cho mục đích riêng.

Logo Xe Trung Quốc và thành phần từ Xe Trung Quốc là tên và thương hiệu được bảo vệ của Xe Trung Quốc. Ngoài ra, Xe Trung Quốc sở hữu một số nhãn hiệu được bảo vệ. Việc sử dụng nhãn hiệu của Xe Trung Quốc chỉ được chấp nhận sau khi có sự chấp thuận trước bằng văn bản.